Clinique tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi biết rằng bạn thích giới hạn hoặc loại bỏ thông tin mà những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, Bộ ghi nhận thông số đã thu thập về việc bạn dùng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi mời bạn chọn ra những gì bạn thích hơn trong các tùy chọn bên dưới. Bất kể bạn chọn gì, chúng tôi sẽ không cung cấp thông số về tên của bạn, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, địa chỉ mail hoặc thông tin thẻ tín dụng. chúng tôi chỉ. Chúng tôi chỉ xác định một con số ngẫu nhiên về việc sử dụng của bạn để Bộ ghi nhận thông số có thể xác định người sử dụng duy nhất Trang của chúng tôi. Tuy nhiên, Bộ ghi nhận thông số không thể kết hợp con số đó với thông tin cá nhân của bạn. Chọn lựa "Người truy cập Ẩn danh" bên dưới đơn giản chỉ loại bỏ con số này.

Xin lưu ý vì tình trạng của bạn được duy trì bằng việc cài đặt một "opt-out cookie" trên máy bạn, tình trạng của bạn sẽ không được nhận diện nếu bạn truy cập vào trang của chúng tôi từ một máy khác máy mà bạn đang sử dụng để opt-out. Hơn nữa nếu cookie này bị xóa, nếu bạn nâng cấp trình duyệt lên phiên bản mới hoặc nếu bạn chọn xóa tất cả các cookies, bạn sẽ cần phải sử dụng lại mẫu đơn này để opt-out và nhận "opt-out cookie"mới.

Xem Tình trạng Opt-out Hiện tại.

Người truy cập Ẩn danh:Cho phép Coremetrics lấy dữ liệu ẩn danh liên quan đến truy cập của bạn vào Trang chúng tôi.

Tổng Opt-out: Không cho phép Coremetrics lấy dữ liệu liên quan đến truy cập của bạn vào Trang chúng tôi. Xin lưu ý rằng với chọn lựa này, bạn cũng sẽ opt-out những dữ liệu lấy từ các trang web bất kỳ sử dụng Coremetrics cho các dịch vụ tương tự.

Xóa Opt-out: Cho phép Coremetrics lấy dữ liệu liên quan đến truy cập của bạn vào Trang chúng tôi. Thao tác này không bao gồm chuyển đổi thông tin thẻ tín dụng và thông tin cá nhân.

GỬI ĐI