•  
  • Đây là gì

    Giờ đây, những sợi mi dưới cùng đều có thể chạm đến nhờ công nghệ đầu chải đặc biệt. Sử dụng cùng với mascara ở đầu để xem điều gì sẽ xảy ra. Sử dụng được 90 ngày.

  •